PocketDrake - geocaching na PDA

PocketDrakeSync

Plugin pro synchronizaci dat s programem PocketDrake. Pocket Drake je aplikace pro zařízení se systémem Windows Mobile určená k provozování bezpapírového Geocachingu.

 • obousměrná synchronizace databází s programem GeoGet
 • zálohování databáze PocketDrake v PC
 • obousměrná synchronizace offline obrázků listingů s GeoGetem
 • generování FieldNotes a upload na www.geocaching.com
 • generování a přenos 'Stop' z PocketDrake do PC
 • přenos offline mapových kachlí www.mapy.cz z programu GeoKuk
 • přenos offline mapových kachlí z programu Mobile Atlas Creator
 • podpora připojení přes ActiveSync, Externí disk nebo OffLine režim

Autor

Diskuze

Stažení

Aktuální verze pluginu včetně historie verzí je k dispozici na stránkách projektu GeoGet

Popis

screenshot.jpg

 • Aktualizace změn provedených v databázi PocketDrake zpět do GeoGetu
  • Přenese se vybraná databáze do datového adresáře GeoGetu a nastaví se jako aktivní.
  • Vyfiltrují se pouze keše u kterých došlo ke změně po nastaveném datumu a vyexportují se do souboru gpx.
  • Přepne se na původní databázi a z uloženého gpx souboru se naimportují data.
  • Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých došlo k aktualizaci.
  • Pozn: pokud smažete v PocketDrake waypoint nebo celou cache, v databázi GeoGetu se nesmaže.
 • Možnost zálohování databáze PocketDrake v PC
  • V datovém adresáři GeoGetu zůstane zachována (pokud je volba zaškrtnuta) přenesená databáze z PocketDrake pod stejným názvem jako byl v PDA, pouze s předponou „PD_“.
  • Je možné s ní běžným způsobem v programu GeoGet pracovat.
 • Generování FieldNotes z databáze GeoGetu
  • Je možné povolit generování FieldNotes i přímo z aktualizované databáze GeoGetu.
  • FN se vygenerují od zadaného datumu a času
  • Po ukončení pluginu je možnost zobrazit keše, u kterých byla vygenerována FN.
  • Nastavení cílového adresáře pro FieldNotes se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/Správce pluginů] a je stejný s adresářem pro přenos FN z PDA.
 • Přenos FieldNotes a Stop z PocketDrake do PC
  • Vyexportované FieldNotes a Tracks programem PocketDrake budou přeneseny do složek v PC.
  • Je možné ještě před přenosem vynutit automatické vyexportování FN nebo Stopy přímo z programu PocketDrake
  • Nastavení cílových adresářů se provádí v menu GeoGetu [Pluginy/Správce pluginů].

screenshot_set.jpg

 • Upload FieldNotes na server geocaching.com
  • Musíte mít správně nainstalován, nastaven a zprovozněn GeoJarry - vyzkoušejte jeho funkčnost alespoň na nějakém pluginu, které je součástí distribuce GeoJarryho (např. GeoJarry-Download listing).
  • Můžete si vybrat zdrojový soubor FieldNotes buď přímo exportovaný z Programu PocketDrake a přenesený do PC nebo generovaný z databáze GeoGetu.
  • Po importu FieldNotes na server se otevře okno prohlížeče se stránkou seznamu nahraných FieldNotes a můžete provést jejich editaci a odeslání jako log.
  • Server akceptuje pouze FieldNotes starší než je časová značka posledního minule uploudovaného FieldNote, čili klidně můžete uploudovat to samé znovu a nedojde k duplikaci
   Pozor: to neplatí pokud na serveru fieldnotes smažete pomocí tlačítka „Clear All Field Notes“, pak se časová značka vynuluje a dojde k uploudu všech fieldnotes obsažených v souboru znovu. Pro mazání tedy raději použijte zaškrtávátka a tlačítko „Bulk Delete“.
 • Přenos databáze GeoGetu do PocketDrake
  • Pokud je povoleno, pak se zkontroluje zda byla z databáze vyexportována stopa. Případně je umožňěn její export. (Přepsáním databáze dojde i k přepsání a vymazání stopy)
  • Zkontroluje se datum aktualizace u všech záznamů (keší) aktivní databáze a je-li z téhož dne kdy provádíte download, nastaví se na den předcházející (z důvodu případné následné zpětně synchronizace v rámci jednoho dne).
  • Aktivní databáze GeoGetu se nakopíruje do PocketDrake.
  • Můžete si zvolit název cílové databáze - pro podporu více databází, mezi kterými pak můžete v PDA přepínat (přejmenováním)

screenshot_end.jpg

 • Synchronizace offline obrázků listingů mezi programem GeoGet a PocketDrake
  • Kopírování probíhá na základě časové značky jednotlivých souborů. Přenos probíhá oběma směry, tedy v PC i v PDA by se měly udržovat všechny obrázky. Stáhnete-li si tedy nějaké obrázky pri lovech v terénu, přenesou se vám do PC také. To platí pro režim ActiveSync. V režimu Externího disku se pouze kopírují z PC do PDA.
  • Při větším množství souborů je tato operace časově náročnější!
 • Přenos offline map z GeoKuku do PocketDrake (www.mapy.cz)
  • Kopírování probíhá na základě časové značky jednotlivých souborů, tedy pokud již v PDA mapová kachle existuje nebo je mladší, pak se znovu nekopíruje. To platí pro režim ActiveSync. V režimu Externího disku se pouze kopírují z PC do PDA.
  • Je možné zvolit typ mapových kachlí (turist. base, ortophoto, atp.), které budou přenášeny.
  • Při větším množství mapových kachlí je tato operace časově náročnější!
  • V menu programu GeoGet [Pluginy/Správce pluginů/PocketDrake/GeoKukPath] je možnost nastavení cesty k mapovým kachlím programu GeoKuk. Standardně je nastaven tag: <auto> a plugin si cestu zjišťuje sám z registru PC. V případě komplikací s automatickou cestou, je možné cestu zadat běžným způsobem (default='C:\Users\-NameOfUser-\geokuk\prchave\kachle', kde -NameOfUser- je název vašeho profilu v PC).
 • Přenos offline map z programu Mobile Atlas Creator do PocketDrake
  • V Mobile Atlas Creatoru nastavte [Atlas settings/Format] na „OSMTracker tile storage“
  • Přenáší se všechny mapové kachle, které standardně podporuje PocketDrake a které si v daném atlasu Mobile Atlas Creatoru vytvoříte. Jsou to tyto:
   • Google Maps, Earth, Terrain
   • Cykloatlas (CZ, SK)
   • FreeMap Slovakia Atlas
   • OpenStreetMaps
   • OpenStreetMaps Public Transport
   • MyTopo (pouze USA)
  • Při větším množství mapových kachlí je tato operace časově náročnější!

Detailní popis programu Mobile Atlas Creator

 • Správce profilů
  • Máte k dispozici jednoduchého správce profilů, pomocí kterého si můžete vytvořit šablony nastavení nejčastěji používaných funkcí
  • Je možné profily zakládat, mazat nebo upravovat stávající
  • Je možné vyvolat default hodnoty všech voleb

Další jazyky
Překlady této stránky:
Příspěvek